1. Sanacije objekata od podzemnih voda

1.1. Sanacije betonskih konstrukcija

1.2. Sanacije konstrukcija od cigle ili blokova

1.3. Sanacija dilatacija (fuga )

1.4. Sanacija oštećenih površina

1.1. Betonske konstrukcije
1.1.1. Injektiranje

- Poliuretanska smola ( PUR) za zaptivanje i zatvaranje suvih, vlažnih i vodoprovodnih riseva.

- Poliuretanska smola ( PUR ) za ubrizgavanje u injekciona creva radi zaptivanje radnih fuga.

- PUR penasta smola za brzo zatvaranje prodora vode kroz ris, segregirani beton ili si.

- Epoksi smola ( EP ) za čvrsto statičko zatvaranje suvih i vlažnih riseva, kao i prednapregnutih konstrukcija.

- Euras gel za zatvaranje većih prodora vode kroz segregirani ili drugačije narušeni beton.

1.2. Konstrukcije od cigle ili zidarskih blokova
1.2.1. Injektiranje

- Mikrocementi za zaptivanje i zatvaranje suvih i vlažnih riseva.

- Cementni grouting za zatvaranje šupljina u zidanim konstrukcijama.

- PUR smola za naknadnu horizontalnu izolaciju od kapilarne vlage u zidovima od cigle i kamena.

- Silikatni materijali za naknadnu izolaciju od kapilarne vlage u zidovima.

- Euras gel za popunjavanje šupljina u zidu, izolacije kontaktne zone prema vlažnom tlu i kao nosač silikatnih materijala u vlažnim zidovima od mešovitog materijala.

1.3. Dilatacije (fuge)

1.3.1. Injektiranje

- Euras gel ubrizgan u zonu dilatacije trajno zauzima mesto vode i kao trajno elastoplastican
gucuje nesmetano funkcionisanje fuge, a bez prodora vode kroz oštećena mesta na dilataciji

1.3.2. Ugradnja

- Elastične mase za popunjavanje horizontalnih i vertikalnih fuga sa visokom hemijskom otpornošću.

1.4. Površine
1.4.1. Ugradnja

- Geotekstilne mate za zaštitu površina od podzemnih voda na kojima sledi ugradnja betonskih konstrukcija.

- Fleksibilni bitumenski višeslojni premazi za zaštitu ukopanih zidova od podzemne vode.

- Fleksibilni polimerni višeslojni premazi za zaštitu rezervoara za vodu.

- Polimer betoni za sanaciju oštećenih delova betonskih konstrukcija i prateće korozije armature.

2. Projektovanje i konsalting vezan za probleme od podzemnih voda pri gradnji novih objekata

2.1. Projektovanje izvođačkih detalja vezanih za problematiku podzemnih voda.

2.2. Nabavka i ugradnja planiranih sistema za zaštitu novogradnje od podzemnih voda.

2.3. Stručni nadzor pri izvođenju projektovanih detalja.